Warunki korzystania

Witamy na stronie internetowej obsługiwanej przez Humoq B.V. ("Spółka"), dostępnej pod adresem https://Humoq.pl. "Witryna" oznacza strony internetowe Spółki i jej podmiotów stowarzyszonych, w tym wszelkie strony internetowe, na których publikowane są niniejsze warunki użytkowania. "Witryna" może obejmować dostęp do środowisk wirtualnych, gier i innej zawartości, a także do pobrania oprogramowania lub aplikacji do użytku na komputerach osobistych, tabletach, urządzeniach mobilnych lub telefonach. Wszyscy użytkownicy Witryny podlegają następującym warunkom użytkowania (niniejsze "Warunki użytkowania").

Przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z jakiejkolwiek części tej Witryny prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania. Uzyskując dostęp do tej Witryny lub korzystając z niej, potwierdzasz, że przeczytałeś, rozumiesz i wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania, z późniejszymi zmianami, a także Polityki prywatności firmy, która jest niniejszym włączona do niniejszych Warunków użytkowania . Jeśli nie chcesz zaakceptować niniejszych Warunków użytkowania, nie uzyskuj dostępu ani nie korzystaj z żadnej części tej Witryny.

Spółka może zmienić i zaktualizować niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie bez powiadomienia, publikując zmienione warunki tej Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny oznacza akceptację i zgodę na zmienione Warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami użytkowania (z późniejszymi zmianami) lub jesteś niezadowolony z tej Witryny, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z tej Witryny. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie Witryny w celu ustalenia, czy nastąpiły zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania i przegląd takich zmian.

KORZYSTANIE Z WITRYNY

Zgadzasz się na korzystanie z Witryna wyłącznie do celów zgodnych z prawem:

(a) W szczególności zgadzasz się nie wykonywać żadnej z poniższych czynności: (1) przesyłać do Witryny lub przesyłać w Witrynie jakichkolwiek zniesławiających, nieprzyzwoitych, obscenicznych, napastliwych, agresywnych lub w inny sposób niedopuszczalnych materiał lub dowolny materiał, który jest lub może być chroniony prawem autorskim bez zgody właściciela praw autorskich; (2) używać Witryny do naruszania praw (w tym prawa do wizerunku i prywatności) innych osób lub do naruszania praw jakiejkolwiek jurysdykcji; (3) przechwytywać lub podejmować próby przechwycenia poczty elektronicznej nieprzeznaczonej dla Ciebie; (4) fałszywie przedstawiać powiązania z jakąkolwiek osobą lub organizacją; (5) przesyłać lub przesyłać w Witrynie jakiekolwiek reklamy lub oferty biznesowe; (6) ograniczać lub uniemożliwiać korzystanie z Witryny przez inne osoby; (7) przesyłać lub w inny sposób przesyłać plików zawierających wirusy lub uszkodzone dane; (8) zbierać informacje o innych (w tym adresy e-mail) bez ich zgody; (9) pobrać plik lub oprogramowanie lub zamieścić w wiadomości jakiekolwiek oprogramowanie, pliki lub linki, o których wiesz, lub masz powody, by sądzić, że nie mogą być legalnie rozpowszechniane w Witrynie lub masz umowne zobowiązanie do zachowania poufności (bez względu na ich dostępność w Serwisie); (10) publikować "spam", przesyłać łańcuszki lub angażować się w inne podobne działania; (11) zabiegać o, udostępniać lub wymieniać jakiekolwiek dane osobowe, w tym między innymi nazwy użytkownika lub hasła; (12) "stalk", "phishing", znęcanie się lub nękanie innego użytkownika lub usiłowanie wykonania któregokolwiek z powyższych; lub (13) angażować się w jakiekolwiek inne zachowania, które ograniczają lub utrudniają korzystanie z Witryny lub korzystanie z niej przez kogokolwiek, lub które, zgodnie z ustaleniami Spółki, mogą zaszkodzić Spółce lub użytkownikom Witryny lub narazić ich na odpowiedzialność. Nie ograniczając żadnego z powyższych, zgadzasz się również przestrzegać wszelkich kodeksów postępowania i zasad mających zastosowanie do Witryny lub dowolnej usługi dostępnej w Witrynie.

(b) Wszelkie treści i/lub opinie przesłane, wyrażone lub przesłane na forum dyskusyjne, blog, chatroom lub jakąkolwiek inną publicznie dostępną sekcję Witryny (w tym obszary chronione hasłem) oraz wszystkie artykuły i odpowiedzi na pytania, inne niż treści udostępniane przez Spółkę są wyłącznie opiniami i odpowiedzialnością osoby lub podmiotu je przekazującego i niekoniecznie odzwierciedlają opinie Spółki. Rozumiesz i potwierdzasz, że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie przesyłane treści, a Ty, a nie Firma, ponosisz pełną odpowiedzialność za takie treści, w tym za ich legalność, wiarygodność i adekwatność. Przesyłając lub w inny sposób przesyłając materiał do dowolnego obszaru Witryny, gwarantujesz, że materiał jest Twoją własnością lub znajduje się w domenie publicznej lub w inny sposób wolny od praw własności lub innych ograniczeń oraz że masz prawo do zamieszczenia go na Witrynie. Udzielasz Spółce nieodpłatnego, nieodwołalnego, wieczystego, zbywalnego i ogólnoświatowego prawa i licencji na korzystanie ze wszystkich treści, które przesyłasz lub w inny sposób przesyłasz do Witryny w dowolny sposób wybrany przez Spółkę, w tym między innymi do kopiowania, wyświetlanie, wykonywanie lub publikowanie go w dowolnym formacie lub na dowolnym nośniku, modyfikowanie go, włączanie go do innych materiałów lub tworzenie na jego podstawie pracy pochodnej.

(c) Z wyjątkiem przypadków wyraźnie upoważnionych przez Firmę na piśmie, nie możesz powielać, udzielać sublicencji, rozpowszechniać, sprzedawać ani wykorzystywać do jakichkolwiek celów komercyjnych (i) jakiejkolwiek części tej Witryny lub jej zawartości, (ii) dostępu do tej Witryny lub (iii) korzystania z tej Witryny lub jakichkolwiek dostępnych usług lub materiałów za pośrednictwem tej Witryny, w tym między innymi poprzez dzierżawę dostępu do Witryny (np. w kafejce internetowej), gromadzenie i sprzedaż wirtualnych przedmiotów, kodów, przedpłaconych kart do gier lub wirtualnej waluty za pośrednictwem Witryny lub w inny sposób.

(d) Spółka res ma prawo, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności, do (1) usunięcia wszelkich materiałów zamieszczonych w Witrynie, które Firma, według własnego uznania, uzna za niezgodne z powyższymi zobowiązaniami (w tym wszelkie materiały, które Firma ma powody uważać za, lub dla których Spółka otrzymała zawiadomienie o jego stanowieniu naruszenia praw autorskich); (2) monitorować i/lub nagrywać komunikację między i między użytkownikami w Witrynie; oraz (3) zakończyć dostęp dowolnego użytkownika do całości lub części Witryny. Firma nie może jednak przejrzeć wszystkich materiałów ani komunikacji przed ich opublikowaniem w Witrynie ani zapewnić szybkiego usunięcia nieodpowiednich materiałów po ich opublikowaniu. W związku z tym Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania dotyczące transmisji, komunikacji lub treści dostarczanych przez osoby trzecie. Firma zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, które uzna za konieczne w celu ochrony osobistego bezpieczeństwa użytkowników tej Witryny i społeczeństwa; jednak Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec nikogo za wykonanie lub niewykonanie czynności opisanych w niniejszym paragrafie.

(e) Nieprzestrzeganie przez Ciebie postanowień (a), (b) lub ( c) powyżej może skutkować zakończeniem dostępu do Witryny i może narazić Cię na odpowiedzialność cywilną i/lub karną.

PRYWATNOŚĆ: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie z Twoje dane osobowe i obowiązki związane z ochroną Twojej prywatności są opisane w Polityce prywatności firmy, która jest włączona przez odniesienie do niniejszych Warunków użytkowania.

PRZESYŁANIE NA URZĄDZENIA

Proszę pamiętaj, że jeśli korzystasz z aplikacji do pobrania od Firmy, aktualizacje systemów lub oprogramowania sprzętowego Twojego urządzenia mogą spowodować niekompatybilność korzystania z aplikacji. Firma nie gwarantuje, że Witryna lub jakiekolwiek aplikacje Firmy będą kompatybilne z wszelkimi aktualizacjami lub wcześniejszymi wersjami Twoich urządzeń. Firma może, ale nie jest zobowiązana, udostępniać aktualizacje Witryny lub aplikacji, które poprawiają zgodność ze zaktualizowanymi urządzeniami mobilnymi.

OPŁATY ZA DANYCH

W zakresie, w jakim korzystasz z Witryna lub jakakolwiek aplikacja Firmy wymaga lub umożliwia korzystanie z danych bezprzewodowych, komórkowych lub dostępu do Internetu, jesteś niezależnie odpowiedzialny za zabezpieczenie niezbędnej usługi dostępu do danych. Na przykład, w odniesieniu do Twoich urządzeń mobilnych, dostawca Twoich planów transmisji danych może pobierać opłaty za dostęp do danych w związku z korzystaniem z Witryny lub aplikacji Spółki. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie takie opłaty należne stronom trzecim.

OGRANICZENIA PRAW AUTORSKICH/WYKORZYSTANIE TREŚCI

Cała zawartość tej Witryny (w tym wszystkie informacje, tekst, wyświetlacze, obrazy i dźwięki oraz wszelkie oprogramowanie udostępnione za pośrednictwem Witryny lub w związku z nią) oraz projekt, wybór i rozmieszczenie są własnością Spółki lub jej podmioty stowarzyszone lub licencjodawcy i są chronione przez prawo Stanów Zjednoczonych i międzynarodowe dotyczące praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych i innych praw własności. Jesteś upoważniony do korzystania z treści Witryny wyłącznie do użytku osobistego związanego z Twoją rolą jako obecnego lub potencjalnego użytkownika Witryny. Zabrania się kopiowania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych, publicznego wyświetlania lub wykonywania, ponownego publikowania, przechowywania, przesyłania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów w tej witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, z wyjątkiem: (a) przechowywania kopii takich materiałów. materiały tymczasowo w pamięci RAM, (b) przechowywać pliki, które są automatycznie buforowane przez przeglądarkę internetową w celu ulepszenia wyświetlania oraz (c) drukować rozsądną liczbę stron Witryny; w każdym przypadku pod warunkiem, że nie zmienisz ani nie usuniesz żadnych informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności zawartych w takich materiałach. Ani tytuł, ani żadne prawa własności intelektualnej do jakichkolwiek informacji lub materiałów w tej Witrynie nie są przenoszone na Ciebie, ale pozostają one w Spółce lub odpowiednim właścicielu takich treści.

OPROGRAMOWANIE I PLIKI DO POBRANIA Jeśli Firma oferuje pliki do pobrania , lub dostęp do oprogramowania w tej Witrynie i pobierasz lub w inny sposób uzyskujesz dostęp do takiego oprogramowania, oprogramowanie (w tym wszelkie dane lub obrazy włączone lub generowane przez oprogramowanie) jest objęte licencją. Nie otrzymujesz tytułu prawnego do tego oprogramowania i nie możesz rozpowszechniać ani używać oprogramowania w celu innym niż korzystanie z odpowiedniej funkcji lub usługi Witryny oferowanej przez Firmę. Użytkownik nie może modyfikować, dostosowywać, odtwarzać, dekompilować, dezasemblować ani w inny sposób próbować odkryć kod źródłowy takiego oprogramowania. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych, nie możesz tworzyć żadnych dzieł pochodnych oprogramowania ani żadnych usług dostępnych w Witrynie. Niniejsza licencja może zostać odwołana w dowolnym momencie bez powiadomienia oraz z podaniem przyczyny lub bez. Zgadzasz się zniszczyć lub zwrócić Firmie wszystkie kopie oprogramowania po cofnięciu licencji na oprogramowanie i/lub zakończeniu dostępu do Witryny. Oprogramowanie podlega wszelkim ograniczeniom użytkowania, zrzeczeniom się gwarancji i innym postanowieniom niniejszych Warunków użytkowania. W przypadku, gdy oprogramowanie podlega również oddzielnej umowie licencyjnej użytkownika końcowego, warunki takiej umowy licencyjnej użytkownika końcowego będą kontrolować wszelkie konflikty między tymi warunkami a niniejszymi Warunkami użytkowania.

DOSTĘP I ZAKŁÓCENIA

h2>

Zgadzasz się, że nie będziesz (a) używać żadnego robota, pająka ani innego automatycznego urządzenia, procesu lub środków dostępu do Witryny, (b) używać żadnych ręcznych procesów do monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów na tej stronie lub w jakimkolwiek innym nieautoryzowanym celu bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy, (c) używać jakiegokolwiek urządzenia, oprogramowania lub procedury, które zakłócają prawidłowe działanie Witryny, (d) próbować zakłócać prawidłowe działanie Witryny, ( e) podejmować jakichkolwiek działań, które powodują nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Spółki, lub (f) uzyskiwać dostępu, ponownie ładować lub "odświeżać" strony transakcyjne, ani wysyłać jakichkolwiek innych żądań do serwerów transakcyjnych więcej niż raz na trzy ( 3) drugi interwał.

ZNAKI TOWAROWE

Nazwa i logo Firmy oraz wszystkie powiązane nazwy, logo, nazwy produktów i usług, projekty i slogany zawarte w Witrynie lub jakimkolwiek oprogramowaniu dostarczonym lub dostępnym w związku z nimi są znakami towarowymi Firmy, jej podmiotów stowarzyszonych, licencjodawców i/lub wykonawców, chyba że wyraźnie określono inaczej na piśmie. Nie możesz używać takich znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy. Wszystkie inne nazwy, marki i znaki są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY I JEJ LICENCJODAWCÓW

Firma nie przyjmuje na siebie żadnych odpowiedzialność za materiały, informacje i opinie zamieszczone w Witrynie lub dostępne za jej pośrednictwem ("Zawartość Witryny"). Poleganie na Treści Witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za obrażenia lub szkody wynikające z korzystania z jakichkolwiek Treści Witryny.

STRONA JEST DOSTARCZANA "TAK JAK JEST" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI" BEZ ŻADNEJ GWARANCJI LUB RĘKOJMI RODZAJ, WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. FIRMA, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE I USŁUGODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE, KARNE LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z WITRYNY LUB ZWIĄZANE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB. FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY LUB W INNY SPOSÓB W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ NA KWOTĘ WIĘCEJ NIŻ 500 USD.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI

Jako warunek dostępu do Witryny , zwalniasz Firmę (i jej udziałowców, partnerów, podmioty stowarzyszone, dyrektorów, członków zarządu, podmioty zależne, pracowników, agentów, dostawców, zewnętrznych dostawców informacji, licencjodawców, licencjobiorców, dystrybutorów i wykonawców) z roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wynikowych) wszelkiego rodzaju i charakteru wynikającego lub w jakikolwiek sposób związanego z jakimkolwiek sporem, jaki możesz mieć z jakimkolwiek innym użytkownikiem Witryny. Firma będzie miała prawo, ale nie obowiązek, rozstrzygać spory między użytkownikami dotyczące korzystania z Witryny, a w zakresie, w jakim zdecyduje się rozwiązać takie spory, Firma zrobi to w dobrej wierze w oparciu o ogólne zasady i standardy Spółkę i Witrynę. Zwalniasz Firmę (i jej udziałowców, partnerów, podmioty stowarzyszone, dyrektorów, członków zarządu, podmioty zależne, pracowników, agentów, dostawców, zewnętrznych dostawców informacji, licencjodawców, licencjobiorców, dystrybutorów i wykonawców) z roszczeń, żądań i szkód (rzeczywistych i wynikowych) wszelkiego rodzaju i charakteru wynikającego lub w jakikolwiek sposób związanego z rozwiązywaniem takich sporów przez Firmę.

ZABEZPIECZENIE

Zgadzasz się zwolnić Firmę i jej udziałowców, wspólników i wspólników z odpowiedzialności i zwolnić ich z odpowiedzialności, podmioty stowarzyszone, dyrektorzy, urzędnicy, spółki zależne, pracownicy, agenci, dostawcy, zewnętrzni dostawcy informacji, licencjodawcy, licencjobiorcy, dystrybutorzy, kontrahenci i inne osoby zaangażowane w Witrynę lub dostarczanie produktów, usług lub informacji za pośrednictwem Witryny, od i przeciwko wszelkim i wszelkie zobowiązania, wydatki, szkody i koszty, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, wynikające z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków użytkowania lub korzystania z Witryny lub wszelkie produkty, usługi lub informacje uzyskane z Witryny.

KOMENTARZE I ZGŁOSZENIA

Firma z zadowoleniem przyjmuje Twoje uwagi. Wszelkie komentarze, sugestie lub inne informacje przesłane przez Ciebie do Firmy lub jej reklamodawców lub partnerów biznesowych w odpowiedzi na zapytania w tej Witrynie staną się własnością Firmy i zgadzasz się, że wszystkie zawarte w nich prawa własności intelektualnej zostaną przeniesione na Firmę. Aby uniknąć wątpliwości, Spółka będzie właścicielem wszelkich zmian dokonanych przez Spółkę lub w jej imieniu, wynikających z Twoich komentarzy, sugestii lub innych zgłoszeń. W zakresie, w jakim Firma nie jest właścicielem takich materiałów, udzielasz i zgadzasz się udzielić Firmie niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie i udzielanie sublicencji na takie materiały w dowolnym celu w związku z siecią Firmy witryny, produkty i usługi. Nie oczekujesz żadnej recenzji, wynagrodzenia lub jakiegokolwiek wynagrodzenia za wszystkie zgłoszenia w ramach niniejszej Umowy.

LINKI DO INNYCH WITRYN

Witryna zawiera łącza do innych witryn internetowych. Firma nie ponosi odpowiedzialności i nie popiera treści, produktów, usług lub praktyk jakichkolwiek witryn internetowych osób trzecich, w tym między innymi witryn umieszczonych w ramach Witryny lub reklam osób trzecich, i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących ich jakości, treści, dokładności lub przydatności do przeglądania lub użytkowania. Korzystanie z witryn internetowych osób trzecich odbywa się na własne ryzyko i podlega warunkom korzystania z takich witryn internetowych. W przypadku, gdy zdecydujesz się na zakup produktu lub usługi od strony trzeciej, Firma nie ponosi odpowiedzialności za takie produkty lub usługi, ponieważ nie jest stroną takiej transakcji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie koszty lub szkody wynikające z wszelkich sporów między Tobą a taką stroną trzecią. ANI SPÓŁKA, JEJ LICENCJODAWCY ANI KONTRAHENCI NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TOWARÓW LUB USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ TAKIEGO SPRZEDAWCĘ, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI SPRZEDAŻY, WŁAŚCIWOŚCI, WŁAŚCIWOŚCI, WŁAŚCIWOŚCI, KOMPATYBILNOŚĆ.

NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH I INNYCH NARUSZENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA) i innymi obowiązującym prawem, Firma może, w odpowiednich okolicznościach i zgodnie z wyłącznego uznania, zakończyć dostęp do tej Witryny, jeśli uzna, że jesteś wielokrotnym naruszycielem. Firma może również, według własnego uznania, ograniczyć Twój dostęp do Witryny i/lub zakończyć Twoje członkostwo, jeśli naruszysz jakiekolwiek prawa własności intelektualnej innych osób, niezależnie od tego, czy doszło do ponownego naruszenia. Skontaktuj się z naszym wyznaczonym agentem pod adresem [email protected], jeśli dowiesz się o treści, która może naruszać prawa autorskie osób trzecich lub uważa, że narusza niniejsze Warunki użytkowania. Ponadto, jeśli uważasz, że jakakolwiek zawartość Witryny narusza Twoje prawa własności intelektualnej, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]

WYBÓR PRAWA

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem stanu Illinois w USA, bez względu na jego kolizje z zasadami prawa.

RÓŻNE

Niniejsze Warunki użytkowania, ponieważ mogą być od czasu do czasu zmieniane, całkowicie i wyłącznie określają umowę między użytkownikiem a Firmą w odniesieniu do Witryny i nie zawierają żadnych innych warunków, które które zostały Ci przekazane ustnie lub w jakikolwiek inny sposób, będą miały jakąkolwiek moc lub skutek. Wszelkie powództwa, jakie możesz mieć w odniesieniu do Witryny, muszą zostać wszczęte w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub przyczyny powództwa lub przedawnienia takiego roszczenia lub przyczyny powództwa.

Zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości naruszenie przez użytkownika jakichkolwiek ograniczeń zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania dotyczących korzystania z Witryny, Treści Witryny lub oprogramowania lub usług dostępnych na Witrynie lub za jej pośrednictwem lub wykorzystanie lub ujawnienie Informacji poufnych w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszych Warunków użytkowania, może wyrządzić Spółce nieodwracalne szkody, za które środki prawne mogą być niewystarczające. Zgadzasz się, że w przypadku nieuprawnionego korzystania z Witryny, Treści Witryny, oprogramowania i usług lub nieuprawnionego ujawnienia Informacji poufnych, Firma będzie uprawniona do nakazu sądowego, oprócz innych prawnych i sprawiedliwych środków, które mogą być dostępnym. Licencjodawcy i kontrahenci Firmy są wyraźnymi beneficjentami będącymi osobami trzecimi wszelkich warunków zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania, które mają zastosowanie do ich produktów lub usług, w tym zrzeczenia się gwarancji i ograniczeń odpowiedzialności, i mają prawo do egzekwowania bezpośrednio wobec Ciebie wszystkich obowiązujących oświadczenia, gwarancje, zobowiązania, odszkodowania i zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków użytkowania.

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania jest niewykonalna (w tym, bez ograniczeń, jakakolwiek część powyższego wiążącego postanowienia dotyczącego arbitrażu), niewykonalne część będzie interpretowana tak, aby jak najbardziej odzwierciedlać pierwotne intencje stron. Pozostałe postanowienia niniejszych Warunków użytkowania pozostają w mocy.

Warunki związane z ochroną praw własności intelektualnej Spółki, zrzeczenie się gwarancji, ograniczenie odpowiedzialności, wybór prawa i wiążący arbitraż, odszkodowanie zobowiązania i wszelkie licencje udzielone przez Ciebie Firmie pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszych Warunków użytkowania.

Brak nalegania przez Firmę na wykonanie lub egzekwowanie ścisłego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie stanowi zrzeczenia się. przepisu. Ani przebieg transakcji ani postępowanie między Tobą a Firmą, ani żadne praktyki handlowe nie będą uważane za modyfikację niniejszych Warunków użytkowania.

Close
Humoq Icon
Włącz powiadomienia, aby otrzymywać powiadomienia o kampaniach i nowych grach
Otwórz powiadomienia